Inovácia výroby v spoloènosti KOVACO, spol. s r.o.

Spoloènos KOVACO, spol. s r.o. vïaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operaèného programu Konkurencieschopnos a hospodársky rast obstarala TruLaser 3030 Basic Edition, èím sa zvýšila konkurencieschopnos, rozšírila výroba a posilnila pozícia spoloènosti na trhu pomocou zefektívnenia výrobného procesu.

stroj laser

Obr. TruLaser 3030 Basic Edition

 

Cie¾om projektu bolo zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti spoloènosti zavedením inovatívnej a vyspelej technológie.

Špecifické ciele boli:

- posilnenie pozície spoloènosti na trhu pomocou zefektívnenia výrobného procesu

- rozšírenie výroby prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie

Projekt  zabezpeèil spoloènosti rozšírenie výroby, zvýšenie kapacít ako aj schopnos poskytova zákazníkom komplexné riešenia. Inštalovanie novej, modernej technológie zvýšilo mieru inovatívnosti v spoloènosti a poskytol priestor na realizáciu ïalších podobných projektov v budúcnosti s cie¾om rozvíja spoloènos a zväèšova jej trhový podiel.

Vyspelá inovatívna technológia, ktorú spoloènos KOVACO, spol. s r.o. obstarala jej priniesla dlhodobú investíciu, ktorá sa prejavila v uspokojovaní širokého okruhu spotrebite¾ov, získaní nových a tiež možným preniknutím na nové trhy. KOVACO, spol. s r.o. podporila hospodársku èinnos a trvalo udržate¾ný rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom zakúpenia inovatívnej technológie. 

Na realizáciu projektu bol spoloènosti KOVACO, spol. s r.o. schválený nenávratný finanèný príspevok vo výške 250 000,00 EUR. Aktivity projektu boli realizované od augusta 2010 do januára 2011 v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, konkrétne v sídle spoloènosti 966 41 Ve¾ká Lehota 210.

 

logo op

www.economy.gov.sk   |   www.opkahr.sk   |   www.siea.gov.sk

Products selection

  • AUGER

    Auger is intended for drilling circular excavations and it is suitable to be mounted on skid-steer loader, miniexcavators or excavators. Double helix drill can be equipped different tool depend on ground type.

  • REELER RECLAIMER

    The cable winder is equipment determined for winding and unwinding of electric cables wound on a coil. The cable winder offers wide variety of use in telecommunications.

  • GRAPPLE FOR WOOD

    Grapple for wood are determined for material handling, lifting and moving wooden timbers and wooden parts in storages of wood. Heavy duty design improves wear life tough applications.